Terms & ConditionsPrivacy verklaring MovieLearningResponsible disclosureDisclaimer

Algemene voorwaarden

Laatste update: 22 juni 2018

Door akkoord te gaan met de set voorwaarden zoals hierna weergegeven verklaart u - de deelnemer die inlogt op de MovieLearning leeromgeving - volledig te zullen handelen overeenkomstig deze voorwaarden. Als u niet met deze voorwaarden kunt instemmen, dan verleent stichting MovieLearning u geen toegang tot de in deze site opgenomen informatie en materialen en krijgt u ook geen toestemming deze te gebruiken.

Met ‘Informatie’ en ‘Materialen’ wordt bedoeld alle tekst, afbeeldingen, video en audio die toegankelijk worden gemaakt via de MovieLearning leeromgeving.

1) De accounts in de MovieLearning leeromgeving zijn persoonlijk, u mag uw inloggegevens niet met anderen delen. U dient uw inloggegevens goed af te schermen voor onbevoegden.

2) U kunt ten alle tijden maar op één apparaat ingelogd zijn. U wordt automatisch op een oud apparaat uitgelogd als u op een nieuw apparaat inlogt.

3) De Materialen blijven te allen tijde eigendom van de distributeur - of anderszins rechthebbende eigenaar - die verantwoordelijk is voor de distributie van de film, (televisie)serie, documentaire of ieder ander format.

4) De Materialen, de MovieLearning software en toegang tot de MovieLearning leeromgeving mogen op geen enkele manier aan andere partijen worden verkocht, doorverkocht, verzonden, of aangeboden.

5) Het Materiaal is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

6) De Materialen mogen niet worden gewijzigd, aangepast of op andere wijze voor gebruik worden bewerkt en u mag de vermelde copyrightregels of andere vermelde namen, logo's en trademarks niet aanpassen en/of weglaten.

7) U mag de Materialen niet downloaden en/of in een eigen database bewaren.

8) Stichting MovieLearning is gerechtigd het Materiaal gedurende uw abonnementsperiode te wijzigen.

9) Het Materiaal mag uitsluitend gebruikt worden zolang het op de MovieLearning leeromgeving wordt aangeboden.

10) Als u een online course aanschaft en de betaling is voldaan krijgt u direct toegang tot de online course, voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht op grond van de Wet Koop op Afstand wordt om die reden nadrukkelijk uitgesloten. Hiermee bedoelen we dat na betaling geen restitutie gegeven zal worden omdat u direct toegang heeft tot de inhoud van de online course.

11) De prijs van een course of van een ander product op MovieLearning kan per leerplatform verschillen. Indien u lid bent van meerdere leerplatforms op MovieLearning, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om uit te zoeken op welk leerplatform een product tegen de laagste prijs wordt aangeboden. Dit betekent dat na betaling geen restitutie zal worden gegeven voor een product dat elders binnen MovieLearning goedkoper wordt aangeboden.

12) U mag alleen Materialen uploaden naar de MovieLearning leeromgeving als u daar de volledige rechten van hebt of als u toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar van die Materialen. Bij het uploaden van Materialen naar de MovieLearning leeromgeving bent u verplicht de volgende informatie te verstrekken:

12a) De originele bron van de Materialen, inclusief ten minste de titel, de maker, het jaar van productie en, wanneer van toepassing, productiemaatschappij en regisseur;

12b) Een verklarende beschrijving waarin de educatieve relevantie duidelijk gemaakt wordt, waardoor verzekerd wordt dat andere deelnemers de mogelijkheid hebben van de Materialen te leren.

12c) De Materialen die u uploadt naar de MovieLearning leeromgeving dienen een illustratie te zijn van het educatieve doel van de MovieLearning leeromgeving. U draagt er zorg voor dat uw bijdragen altijd respectvol, educatief en van voldoende kwaliteit zijn.

12d) Wanneer u Materialen uploadt die onder citaatrecht vallen draagt u er zorg voor dat het citaat rechtmatig is voor het doel. Bij voorkeur is het citaat korter dan drie minuten of maximaal 5% van het originele werk.

13) Stichting MovieLearning verleent op geen enkele wijze het recht op publieke vertoning van filmclips uit de MovieLearning leeromgeving. Indien u voornemens bent filmclips publiek te vertonen vanaf de MovieLearning leeromgeving dan is het verkrijgen van vertoningsrecht uw eigen verantwoordelijkheid.

14) Het recht om de Materialen te gebruiken wordt onmiddellijk beëindigd als u geen gebruik meer maakt van de MovieLearning leeromgeving, u het recht tot toegang tot de MovieLearning leeromgeving wordt ontnomen en/of als de door u bij aanmelding opgegeven informatie niet (langer) correct is.

15) Stichting Movielearning en – indien van toepassing – de organisatie via welke u toegang heeft tot MovieLearning, hebben te allen tijde het recht u toegang tot de MovieLearning leeromgeving te ontzeggen en zijn niet verplicht een reden hiervoor op te geven.

16) Stichting MovieLearning is te allen tijde gerechtigd de Terms & Conditions tussentijds uit te breiden en/of aan te passen.

17) Deze Terms & Conditions vervangen alle eerdere voorwaarden en/of toezeggingen die u schriftelijk en/of mondeling zijn gedaan.

18) Op de Terms & Conditions is Nederlands recht van toepassing.

19) Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de MovieLearning leeromgeving, de Terms & Conditions en/of het niet naleven daarvan zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.