Algemene voorwaarden

Laatste update: 12 oktober 2018


Door akkoord te gaan met de set voorwaarden zoals hierna weergegeven verklaart u - de deelnemer die inlogt op de MovieLearning leeromgeving - volledig te zullen handelen overeenkomstig deze voorwaarden. Als u niet met deze voorwaarden kunt instemmen, dan verleent stichting MovieLearning u geen toegang tot de in deze site opgenomen informatie en materialen en krijgt u ook geen toestemming deze te gebruiken.

Met ‘Informatie’ en ‘Materialen’ wordt bedoeld alle tekst, afbeeldingen, video en audio die toegankelijk worden gemaakt via de MovieLearning leeromgeving.

 1. De accounts in de MovieLearning leeromgeving zijn persoonlijk, u mag uw inloggegevens niet met anderen delen. U dient uw inloggegevens goed af te schermen voor onbevoegden.
 2. U kunt ten alle tijden maar op één apparaat ingelogd zijn. U wordt automatisch op een oud apparaat uitgelogd als u op een nieuw apparaat inlogt.
 3. De Materialen blijven te allen tijde eigendom van de distributeur - of anderszins rechthebbende eigenaar - die verantwoordelijk is voor de distributie van de film, (televisie)serie, documentaire of ieder ander format.
 4. De Materialen, de MovieLearning software en toegang tot de MovieLearning leeromgeving mogen op geen enkele manier aan andere partijen worden verkocht, doorverkocht, verzonden, of aangeboden.
 5. Het Materiaal is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.
 6. De Materialen mogen niet worden gewijzigd, aangepast of op andere wijze voor gebruik worden bewerkt en u mag de vermelde copyrightregels of andere vermelde namen, logo's en trademarks niet aanpassen en/of weglaten.
 7. U mag de Materialen niet downloaden en/of in een eigen database bewaren.
 8. Stichting MovieLearning is gerechtigd het Materiaal gedurende uw abonnementsperiode te wijzigen.
 9. Het Materiaal mag uitsluitend gebruikt worden zolang het op de MovieLearning leeromgeving wordt aangeboden.
 10. Als u een online course aanschaft en de betaling is voldaan krijgt u direct toegang tot de online course, voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht op grond van de Wet Koop op Afstand wordt om die reden nadrukkelijk uitgesloten. Hiermee bedoelen we dat na betaling geen restitutie gegeven zal worden omdat u direct toegang heeft tot de inhoud van de online course.
 11. De prijs van een course of van een ander product op MovieLearning kan per leerplatform verschillen. Indien u lid bent van meerdere leerplatforms op MovieLearning, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om uit te zoeken op welk leerplatform een product tegen de laagste prijs wordt aangeboden. Dit betekent dat na betaling geen restitutie zal worden gegeven voor een product dat elders binnen MovieLearning goedkoper wordt aangeboden.
 12. U mag alleen Materialen uploaden naar de MovieLearning leeromgeving als u daar de volledige rechten van hebt of als u toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar van die Materialen. Bij het uploaden van Materialen naar de MovieLearning leeromgeving bent u verplicht de volgende informatie te verstrekken:
  1. De originele bron van de Materialen, inclusief ten minste de titel, de maker, het jaar van productie en, wanneer van toepassing, productiemaatschappij en regisseur;
  2. Een verklarende beschrijving waarin de educatieve relevantie duidelijk gemaakt wordt, waardoor verzekerd wordt dat andere deelnemers de mogelijkheid hebben van de Materialen te leren.
  3. De Materialen die u uploadt naar de MovieLearning leeromgeving dienen een illustratie te zijn van het educatieve doel van de MovieLearning leeromgeving. U draagt er zorg voor dat uw bijdragen altijd respectvol, educatief en van voldoende kwaliteit zijn.
  4. Wanneer u Materialen uploadt die onder citaatrecht vallen draagt u er zorg voor dat het citaat rechtmatig is voor het doel. Bij voorkeur is het citaat korter dan drie minuten of maximaal 5% van het originele werk.
 13. Stichting MovieLearning verleent op geen enkele wijze het recht op publieke vertoning van filmclips uit de MovieLearning leeromgeving. Indien u voornemens bent filmclips publiek te vertonen vanaf de MovieLearning leeromgeving dan is het verkrijgen van vertoningsrecht uw eigen verantwoordelijkheid.
 14. Het recht om de Materialen te gebruiken wordt onmiddellijk beëindigd als u geen gebruik meer maakt van de MovieLearning leeromgeving, u het recht tot toegang tot de MovieLearning leeromgeving wordt ontnomen en/of als de door u bij aanmelding opgegeven informatie niet (langer) correct is.
 15. Stichting Movielearning en – indien van toepassing – de organisatie via welke u toegang heeft tot MovieLearning, hebben te allen tijde het recht u toegang tot de MovieLearning leeromgeving te ontzeggen en zijn niet verplicht een reden hiervoor op te geven.
 16. Stichting MovieLearning is te allen tijde gerechtigd de Terms & Conditions tussentijds uit te breiden en/of aan te passen.
 17. Deze Terms & Conditions vervangen alle eerdere voorwaarden en/of toezeggingen die u schriftelijk en/of mondeling zijn gedaan.
 18. Op de Terms & Conditions is Nederlands recht van toepassing.
 19. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de MovieLearning leeromgeving, de Terms & Conditions en/of het niet naleven daarvan zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Privacy verklaring

Laatste update: 4 oktober 2023


Stichting MovieLearning, gevestigd aan Hospeslaan 64 2015 GL Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting MovieLearning verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (alleen als u een product koopt)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres, internetbrowser en apparaat type
 • De profielfoto die u uploadt waardoor de volgende persoonsgegevens ook afgeleid zouden kunnen worden: geslacht, leeftijd, etniciteit (bijzonder persoonsgegeven).

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting MovieLearning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting MovieLearning zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke termijn voor het bewaren van betalingsgegevens voor de belastingdienst is 8 jaar. Gegevens die niet verbonden zijn aan het aankopen van een product op MovieLearning worden bewaard zolang uw account op MovieLearning in gebruik is. Accounts die vijf jaar niet zijn gebruikt, worden automatisch verwijderd. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht voordat uw account wordt verwijderd.
 Gegevensbeveiliging Stichting MovieLearning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Stichting MovieLearning maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via contact@movielearning.com

Delen met anderen

MovieLearning verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting MovieLearning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als u een account aanmaakt op MovieLearning is deze mogelijk zichtbaar voor andere leden van MovieLearning. Bijvoorbeeld als u een reactie onder een video plaatst, een video uploadt of op een andere wijze een toevoeging doet aan het platform. Ook kunnen deelnemers die elkaars username weten elkaar vinden door middel van de zoekfunctie. Als u lid bent van een custom- of thema-leerplatform dan is uw profielpagina zichtbaar voor de andere leden. Content die u aan MovieLearning toevoegt kan op uw profielpagina zo zichtbaar zijn voor anderen.

We delen uw gegevens met de volgende derden

MovieLearning does not sell your data to third parties and shall only provide it when necessary for the implementation of our agreement with you or to meet a legal obligation. We sign a processing agreement with companies that process your data on our behalf, to make sure that your data is given the same level of protection and confidentiality. Stichting MovieLearning Foundation remains responsible for this processing. If you create an account on MovieLearning, this may be visible to other members of MovieLearning. For instance if you place a comment under a video, upload a video or contribute to the platform in any other way. In addition, participants can find each other’s usernames by means of the search feature. If you are a member of a custom or theme learning platform your profile page is visible to the other members. Content you add to MovieLearning, may be visible to others on your profile page.

We delen uw gegevens met de volgende derden

Stichting MovieLearning werkt samen met de volgende bedrijven die persoonsgegevens verwerken:

 • Double Healix beheert de MovieLearning omgeving en heeft daardoor toegang tot user accounts.
 • Digital Ocean levert de servers waar MovieLearning is opgeslagen.
 • Google Cloud levert de servers waar MovieLearning is opgeslagen.
 • Google Analytics helpt ons om met anonieme gegevens het leerplatform te verbeteren.
 • Sendgrid is de e-mail verzendservice van MovieLearning e-mails.
 • Mollie beheert het betalingsverkeer bij de aankoop van MovieLearning courses.

Hierbuiten verstrekt Stichting MovieLearning uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Met bovenstaande derden zijn passende afspraken gemaakt om uw gegevens te beschermen, zoals verwerkersovereenkomsten. De verantwoordelijkheid voor een veilige verwerking van uw gegevens blijft bij MovieLearning.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten mogelijk links naar andere websites, al dan niet door andere gebruikers van het platform toegevoegd. Stichting MovieLearning is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Stichting MovieLearning vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@movielearning.com. U kunt uw MovieLearning account te allen tijde deactiveren of permanent verwijderen. Dit kan via de settings van uw MovieLearning profielpagina. Accounts die vijf jaar niet zijn gebruikt, worden automatisch verwijderd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben dan kunt u contact opnemen via contact@movielearning.com of door te bellen naar 023-5443345 . U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Sylvia Mastenbroek

Hospeslaan 64

2015 GL Haarlem

sylvia@doublehealix.com

023-5443345

Responsible disclosure

Laatste update: 12 oktober 2018


MovieLearning probeert haar website, online leeromgeving en diensten goed beveiligd aan te bieden. Mocht u toch een zwakke plek aantreffen dan kunt u ons enorm helpen door dit zo snel mogelijk aan ons mede te delen. Zolang u zich aan onderstaande voorwaarden houdt zullen we geen juridische stappen nemen en uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

Stuur een bericht aan info@movielearning.com met als onderwerp ‘Responsible disclosure melding’. Zet in het bericht geen informatie die anderen zou kunnen helpen met het uitbuiten van de zwakke plek. We vragen u ook om niemand anders op de hoogte te brengen van uw bevindingen totdat zeker is dat de zwakke plek is verholpen.

We vragen u met klem zelf geen onderzoek te doen of tests uit te voeren die op enigerlei wijze onze data en die van onze klanten zou kunnen beïnvloeden, veranderen of verwijderen, of die een negatieve impact op de beschikbaarheid of toegang van MovieLearning zou kunnen hebben. We vragen u ook om geen data in te zien waarvan aannemelijk is dat die niet voor u bestemd zijn.

Wij zullen binnen twee werkdagen op uw bericht reageren om verdere details over de zwakke plek te verzamelen. Als de zwakke plek bij ons nog niet bekend was zullen we desgewenst uw naam op deze pagina vermelden als veiligheids-beschermheilige van MovieLearning.

Wij danken u ten zeerste voor uw medewerking.

Disclaimer

Laatste update: 12 oktober 2018


Vertoningsrecht

De filmrechten voor deze leeromgevingen zijn geregeld via het betalen van het Nederlandse vertoningsrecht aan Filmservice en Videma. Dit houdt in dat we buitenlandse bezoekers aan de leeromgeving beschouwen als mensen die virtueel bij ons op bezoek zijn in Nederland.

Het vertoningsrecht is alleen geregeld voor de bezoekers van onze omgeving. Als gebruikers besluiten video’s vanaf MovieLearning te vertonen aan derden, dan moeten ze daar zelf een vertoningsregeling voor regelen die aansluit bij de regelingen van hun eigen regio.

Technisch

Let op: Stichting MovieLearning is niet verantwoordelijk voor fouten veroorzaakt door technische keuzes die u als afnemer heeft gemaakt. MovieLearning werkt op actuele versies van de internet browsers Chrome, Firefox en Safari. Op Internet Explorer werkt MovieLearning op versie 10 en nieuwer. Oudere of andere browsers worden niet door MovieLearning ondersteund en Stichting MovieLearning is niet verantwoordelijk voor wat voor problemen dan ook wanneer u besluit toch een oudere of andere internet browser te gebruiken.

Stichting MovieLearning is niet verantwoordelijk voor toegangs-, weergave- of interactieproblemen die kunnen ontstaan door beveiligingsinstellingen (zoals een firewall), een Citrix omgeving of enige andere (virtualisatie-) software aan uw kant of aan de kant van uw organisatie als afnemer.